• Exkurzia Hvezdáreň Kolonica - 4. ročník

  Do galérie Exkurzia Hvezdáreň Kolonica - 4. ročník boli pridané fotografie.

 • Stovežatá Praha - výlet

  Do galérie Stovežatá Praha - výlet boli pridané fotografie.

 • ŠKD - Hľadanie pokladu

  Do galérie ŠKD - Hľadanie pokladu boli pridané fotografie.

 • ŠKD_ Sto jarných kilometrov

  Do galérie ŠKD_ Sto jarných kilometrov boli pridané fotografie.

 • MATEMATICKÝ KLOKAN - VÝSLEDKY


  Aj v tomto školskom roku sa uskutočnil už 21. ročník matematickej súťaže pre žiakov základných aj stredných škôl- Matematický klokan 2018. 22 žiakov z našej školy z ročníkov 1. - 5. skúsilo šťastie a získali pekné ocenenia.

  Výsledky

  Školský šampión a úspešný riešiteľ - Klára Surinčáková (2.B)

  Úspešní riešitelia: Deňalucová V., Aľušíková E., Čusová M., Sura M., Kerliková M., Galandová V.- všetci z 1.A,  Korobanič T., Drobňaková V. -  z 2.A,  Frólová K., Ondiková S. - z 2. B,  Lazorová J.(4.A), Jušková D.(4.B), Deňalucová A.(4.B), Lucová K.(5.A)

  Účastnícky diplom získali: Galanda M.(2.B),Savary T.(2.B),Haburaj A.(2.B),Murcinová E.(3.A),Lojan L.      (3.B),Kuskov O.(4.B), Cogan E.(5.A)

 • PREDNÁŠKY K PREVENCII

  Dňa 2. mája 2018 sa pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka v rámci prevencie uskutočnia prednášky - Priestupková a trestnoprávna zodpovednosť mladistvých, ktoré lektoruje pracovníčka OR Policajného zboru v Humennom.

 • Deň Zeme

  Do galérie Deň Zeme boli pridané fotografie.

 • Krúžok Tvorivá dielňa

  Do galérie Krúžok Tvorivá dielňa boli pridané fotografie.

 • FLORBAL SK LIGA - krajské kolo

  Do galérie FLORBAL SK LIGA - krajské kolo boli pridané fotografie.

 • Ďalší vynikajúci úspech našich športovkýň

  Dňa 25. 04. 2018 sa naše žiačky zúčastnili krajského kola Florball SK LIGA Prešovského kraja, ktoré sa konalo  na ZŠ s MŠ v Spišskej Bystrej pod záštitou Nadácie TV JOJ. Svojím športovým zápalom k tejto hre a výborným výkonom získali pekné 2. miesto s postupom na celoslovenské kolo do Bratislavy.

  Srdečne im všetkým ďakujeme a gratulujeme.

  Viac v priložených odkazoch:

  https://nadacia.joj.sk/floorball-sk-liga/329502-pozname-dalsich-postupujucich-do-finale-floorball-sk-ligy-pohar-im-odovzdal-martin-joscak

  http://sk.sport.video/skfloorballliga//video/floorball/sk-floorball-liga/pre%C5%A1ovsk%C3%BD-kraj/diev%C4%8Dat%C3%A1/25-04-2018/ve%C4%BEk%C3%BD-%C5%A1ari%C5%A1---z%C5%A1-snina---z%C5%A1-komensk%C3%A9ho/585-chance*-0:0-ve%C4%BEk%C3%BD-%C5%A1ari%C5%A1---z%C5%A1-a-3

 • Krúžok Šikovníček

  Do galérie Krúžok Šikovníček boli pridané fotografie.

 • DEŇ ZEME 2018

  Dňa 25. apríla 2018 (streda) sa na škole uskutočnia aktivity pre žiakov v rámci environmentálnej výchovy s takýmto programom:

  • Kultúrno - výchovný program v MsKS  - všetci žiaci školy.
  • Exkurzia  na triediacu linku na VPS Snina - všetci žiaci školy.
  • Čistenie školského dvora a okolia basketbalového ihriska - žiaci 6. - 9. ročníka. Po ukončení aktivity pokračuje vyučovanie podľa rozvrhu hodín.
  • ENV aktivity na školskom dvore – realizácia záhonov s bylinkami a kvetmi v pneumatikách, vysádzanie stromčekov  a kreslenie na chodník na šk. dvore a basketbalovom ihrisku - žiaci 1. - 5. ročníka.
  • Pri aktivitách vonku - čistenie a vytváranie záhonov je nutné, aby mal každý žiak pár rukavíc.

  V prípade nepriaznivého počasia sa aktivity na šk. dvore a čistenie nebudú realizovať.

  Veríme, že sa celá akcia vydarí, počasie nám bude priať a žiaci, ale aj učitelia budú mať z toho, čo sme urobili pre našu planétu, dobrý pocit.

 • ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA

  Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina

   

  pozýva rodičov a budúcich prvákov na slávnostný zápis do 1. ročníka pre šk. rok 2018/2019 , ktorý sa uskutoční  dňa 12. 04. 2018 (štvrtok) o 15.30 hod. v budove školy.

   

  Zapísať svoje dieťa môžete  od  01. 04. do 30. 04. 2018 denne v čase od  7. 00 do 15. 30 hod.  na sekretariáte školy.

  K zápisu je potrebné predložiť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

   

  Čo ponúkame:

  • vzdelávacie programy ISED I a ISCED II sú zamerané na posilnenie matematiky, prírodovedných predmetov a vyučovanie regionálnej výchovy,
  • výučbu anglického jazyka a informatiky od 1. ročníka a možnosť výučby ďalšieho cudzieho jazyka od 7. ročníka,
  • moderné vyučovanie s využitím veľkého množstva učebných pomôcok, počítačov, tabletov a interaktívnych tabúľ,
  • vyučovanie v odborných učebniach zamerané na prepojenie s praxou a netradičné vyučovanie v exteriérovej environmentálnej učebni, ktorá je prepojená s relaxačno – náučno – poznávacím dopravným chodníčkom na školskom dvore,
  • aktívnu prípravu žiakov na Testovanie T5 a T9, súťaže a predmetové olympiády,
  • vo výchovno – vyučovacom procese realizácie projektov – Škola podporujúca zdravie, Neseparuj sa, ale separuj, Digitálne učivo na dosah a iné,
  • celodennú výchovno-vzdelávaciu činnosť a pestrú ponuku záujmových krúžkov,
  • vo veľkej priestrannej telocvični ponúkame množstvo športovo zameraných krúžkov pod vedením našich učiteľov, ale aj v spolupráci s CVČ,
  • plavecký výcvik (pre 3. a 6. ročník) a lyžiarsky výcvik (pre 7. ročník),
  • školu v prírode pre žiakov 1. – 4. ročníka,
  • množstvo akcií, aktivít, prednášok a besied v spolupráci s našimi partnermi (PPPPaP, RÚVZ a inými), ako aj školské výlety a exkurzie, o ktorých vždy podrobné  informácie nájdete na webovom sídle školy: www.zskomsnina.edupage.org,
  • využitie školskej knižnice,
  • starostlivosť a relax pre žiakov vo vlastných priestoroch Školského klubu detí od 6.30 do 7.30 hod.(ranné schádzanie), mimo vyučovania do 16. 30 hod. ,
  • školský mliečny program a  bufet v priestoroch školy,
  • v priestoroch školy vedie svoje tréningy ŠK Gladiátor,
  • pre prvákov zadarmo: súbor písaniek s predtlačou ku šlabikáru, čísla a hry, ako aj učebnica ANJ.

   

  Ďalšie informácie Vám radi poskytneme pri osobnom stretnutí, na tel. číslach: 057/7625680, 7584270, 0911 430109 alebo prostredníctvom e-mailu: skola@zskomsnina.edu.sk.

   

  Mgr. Katarína Krivjančinová, riaditeľka školy

 • Výtvarná súťaž Ochranárik 2018

  Do galérie Výtvarná súťaž Ochranárik 2018 boli pridané fotografie.

 • Veľký úspech v súťaži - Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany

  Do tejto výtvarnej súťaže súťaže na tému "Akú záchranársku techniku som videl zasahovať a s čím by som pomohol ja " sa zapojilo 1050 škôl a porota hodnotila 8147 výtvarných diel. A v takejto veľkej konkurencii náš žiak z 2. B  - Tobias Savary  na celoslovenskom kole  získal vo svojej kategórii hneď dvakrát 1. miesto - 1.miesto hodnotené porotou a 1. miesto internetové hlasovanie. 

  Srdečne blahoželáme.

 • Krúžok Skvelí kuchárici

  Do galérie Krúžok Skvelí kuchárici boli pridané fotografie.

 • Rodičovské združenie

  Srdečne pozývame rodičov našich žiakov na  triednické rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční  dňa 17. 04. 2018 (utorok) o 15. 30 hod. v jednotlivých triedach.

  Rodičovské združenie 2. B sa z dôvodu neprítomnosti triednej  učiteľky uskutoční 19. 04. 2018 o 15. 00 hod.(štvrtok).

 • Slávnostný zápis do 1. ročníka

  Do galérie Slávnostný zápis do 1. ročníka boli pridané fotografie.

 • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

  Riaditeľstvo školy oznamuje, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ č. 518/2010 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR  č. 231/ 2009 Z. z. bude dňa 09.04.2018 (pondelok) žiakom školy z dôvodu pravoslávnych sviatkov Veľkej noci poskytnuté riaditeľské voľno. Nástup do školy je utorok dňa 10.04.2018.

 • Prednášky CPPPaP

  Dňa 6. 4. 2018 sa v rámci spolupráce s CPPPaP Snina  uskutočnia prednášky pre žiakov 6. 7. a 8. ročníka na témy: Riziká internetu a Kyberšikana.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina
  Ul. Komenského 2666/16, Snina 069 01
 • 057 7625680 - sekretariát
  057 7625679 - školská jedáleň
  0911 370015 - vedúca školskej jedálne
  0911 430109 - riaditeľka školy