• ZELENÁ ŠKOLA - medzinárodný projekt

  ZELENÁ ŠKOLA - medzinárodný projekt

  Od tohto školského roka sa naša škola  stala súčasťou medzinárodného projektu Zelená škola.  Prvoroadou úlohou je vytvoriť na škole kolégium, ktoré bude zostavené z radov pedagogických, nepedagogických zamestnancoch, žiakov, rodičov, ale aj zo zástupcov partnerských inštitúcií.

  V súvislosti s tým by sme radi oslovili našich žiakov, ale aj ich rodičov, ktorým nie je ľahostajná ochrana prírody a životného prostredia, o záujem sa stať členmi - dobrovoľníkmi nášho kolégia.  Viac informácií na webe školy: http://www.zskomsnina.edupage.org 

  Viac informáciína tel. čísle riaditeľky školy alebo tu:

  Zelena_skola_uvodne_informacie.docx

  Kolegium.docx

  Budeme veľmi radi, že sa nielen naši zamestnanci, ale aj žiaci so svojimi rodičmi budú spoločne podieľať na participácií a napredovaní školy v podpore a ochrane životného prostredia v rámci tohto medzinárodného projektu 💚

  Vopred ďakujeme za spoluprácu. 

 • Infografiky MŠVVaŠ SR - karanténa

  MŠVVaŠ SR aktualizovalo manuál školský semafór  https://www.minedu.sk/data/att/20698.pdf 

  na základe vydania novej vyhlášky ÚVZ SR č. 247/2021 platnej od 13.9.2021, ktorou sa skrátila karanténa osôb, ktoré prišli  do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov .

  Vyhláška tu:vyhlaska_247_ktorou_sa_nariaduju_opatrenia_pri_ohrozeni_ver.zdravia_k_izolacii_osob_pozitivne_te.pdf

  Na základe zverejného dokumentu Najčastejšie kladené otázky vyberáme info ohľadom domácich Ag testov:

  • V prípade samotestovania Ag testami, ktoré škola distribuovala rodičom prejavujúcim záujem o takýto druh testovania svojich detí, vykonanie samotestu bude zákonný zástupca škole potvrdzovať prostredníctvom EduPage, výsledok testu škole oznamuje v prípade, že bol žiak pozitívny.
  • V prípade, že má žiak pozitívny domáci Ag test, zostáva doma len on, nie celá trieda. Je potrebné informovať o tom všeobecného lekára pre deti a dorast a riadiť sa jeho usmernením. Tak isto je o tom potrebné informovať školu. 
  • V prípade, že sa riaditeľ školy dozvie, že žiak mal pozitívny domáci Ag test, neumožní tomuto žiakovi vstup do priestorov školy a ďalší postup konzultuje s RÚVZ.
  • Použitý Ag samostest sa má zlikvidovať podľa MZ SR na www.health.gov.sk . Celý postup je uvedený aj v návode na použitie, ktorý rodič dostal pri preberaní testov.
  • Škola každý prípad pozitivity žiaka alebo zamestnanca a s tým súvisiacu karanténu vždy konzultuje s RÚVZ.
 • Deň kroja

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň kroja.

  Naša škola nezabúda na tradície svojich predkov...

 • DEŇ KROJA 2021

  DEŇ KROJA 2021

  Náš školský vzdelávací program s názvom „Spoznávajme región a jeho tradície a dohovorme sa s inými“ podporuje vzťak k ľudovým tradíciám našich predkov aj v rámci vyučovania predmetu regionálna výchova. A keďže si zajtra 10.9.2021  pripomíname Deň kroja, rozhodli sme sa pri tejto príležitosti pre našich žiakov pripraviť aktivity zamerané na náš folklór a tradície. Podporiť túto myšlienku môžu všetci žiaci a to aj tak, že prídu v piatok oblečení v kroji alebo aspoň s nejakým folklórnym symbolom.

 • Zmena názvu školy - oznam

  Zmena názvu školy - oznam

  Od 1.9.2021 funguje škola pod upraveným názvom:

  Základná škola, Komenského 2666/16, Snina

 • Otvorenie šk. roka 2021/2022

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Otvorenie šk. roka 2021/2022.

 • Dochádzkový systém

  Dochádzkový systém

  Vážení rodičia, milí žiaci

  od šk. roka 2021/2022 bude v škole fungovať elektronicky dochádzkový systém. Každý žiak prvý školský deň dostal od svojho tr. učiteľa čipový prívesok, ktorým sa od 3. 9. 2021 každý deň pri vstupe do školy a odchode zo školy bude elektronicky zapisovať (pípne sa). Dochádzka žiakov sa tak automaticky prenesie do elektronickej triednej knihy. Zároveň si rodičia budú môcť skontrolovať cez svoje rodičovské kontá, kedy dieťa prišlo do školy resp. opustilo školu. 

 • Slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022

  Slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022

  Otvorenie šk. roku 2021/2022 sa uskutoční dňa 2.9.2020 (štvrtok) o 9.00 hod. a bude prebiehať s dodržaním aktuálnych hyg.- epidemiologických opatrení.

  Žiaci 2. – 9. ročníka prichádzajú do školy priebežne v čase od 8.40 do 8.55 hod. Po príchode do školy, vykonaní ranného filtra a dezinfekcie rúk sa spolu so svojimi triednymi učiteľmi presunú do svojich tried, v ktorých počkajú na otvorenie školského roku riaditeľkou školy. Otvorenie bude v triedach  bez sprevádzajúcich osôb len s triednymi učiteľmi.

  Harmonogram príchodu žiakov:

  2. – 5. ročník – prichádzajú cez hlavný vchod

  6. – 9. ročník – prichádzajú cez zadný vchod (od školskej jedálne)

  Pre žiakov 1. ročníka sa otvorenie uskutoční na školskom dvore pred hlavným vchodom o 9.00 hod. s dostatočným odstupom a len v sprievode zákonných zástupcov. V prípade nepriaznivého počasia sa bude realizovať v interiéri školy, pričom zákonný zástupca prváka pri vstupe do budovy školy vyplní tlačivo Priloha_c._1a_-_Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_navstevnika.pdf O všetkých potrebných informáciách ohľadom ďalšej organizácie vyučovania budú zákonní zástupcovia informovaní triednymi učiteľkami v prvý školský deň. 

  Rodič každého žiaka predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (Príloha č. 1): Priloha_c._1_____Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdfToto vyhlásenie má možnosť rodič zaslať aj v elektronickej podobe cez rodičovské konto EduPage pred nástupom žiaka do školy (maximálne deň pred nástupom alebo v deň nástupu ráno pred vyučovaním). Rodičia prvákov, keďže ešte nemajú prístupové údaje do EduPage, predložia vyhlásenie v písomnej podobe. 

  Dňa 3.9.2021 (piatok) bude vyučovanie prebiehať takto:

  1. ročník          7.45 - 10.30

  2. - 4. ročník    7.45 - 11.25

  5. - 9. ročník    7.45 - 12.15  

  Ďalšie informácie týkajúce sa organizácie a podmienok vyučovania sú zverejnené v následujúcej novinke: 

  Prihlasovanie na obedy v školskej jedálni:

  • Každý žiak školy sa môže stravovať v školskej jedálni. Podmienky stravovania sú rozpracované na webe školy v sekcii Školská jedáleň , kde je možné si vytlačiť aj prihlášku na stravovanie žiaka spolu s prílohou k prihláške. Tlačivo aj tu: Zapisny_listok_na_stravovanie_pre_ziakov_od1.9.2021.pdf​​​​​​​
  • Školská jedáleň začína s vydávaním obedov od 3.9.2021 (piatok) na základe vyplnenej prihlášky na stravovanie, ktorú prinesie žiak prvý deň a odovzdá ju triednemu učiteľovi resp. v prvý školský deň sa na obedy nahlási u triedneho učiteľa, dostane prihlášku, ktorú nasledujúci deň prinesie do školy.
  • Prihlasovanie na obedy neskôr je možné u vedúcej ŠJ.

  Prihlasovanie do školského klubu detí::

  • Každý žiak 1. – 5. ročníka môže navštevovať ŠKD.
  • Prevádzka ŠKD bude od 3.9.2021 na základe vyplnenej žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD. Tlačivá je možné stiahnuť na webe školy v sekcii ŠKD alebo tuZiadost_o_prijatie_dietata_do_SKD.pdf
  • Prihlasovanie do ŠKD je možné aj prostredníctvom tr. učiteliek a vychovávateliek.

  V prípade, že si tlačivá rodičia nemajú možnosť vytlačiť, môžu si ich v pracovných dňoch  vyzdvihnúť pri vchode do budovy školy alebo po dohode s triednym učiteľom dohodnúť iný spôsob ich vyzdvihnutia.

  TEŠÍME SA NA VÁS !

 • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy

  Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

  Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. 

  Priloha_c._1_____Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf

  Návštevník školy môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

  Priloha_c._1a_-_Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_navstevnika.pdf 

  V prípade vstupu návštevníka do budovy školy je nutné mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálnej vyhlášky ÚVZ SR  a pri vstupe je nutné vykonať dezinfekciu rúk.

 • Organizácia a podmienky vých. - vzdelávacieho procesu v šk. roku 2021/2022

  Organizácia a podmienky vých. - vzdelávacieho procesu v šk. roku 2021/2022

  Na základe vydaného ŠKOLSKÉHO SEMAFORU, ktorého cieľom je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19, boli stanovené základné prevádzkové podmienky školy vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní MŠVVaŠ SR. Z manuálu a dokumentov zverejnených na webe MŠVVaŠSR vyberáme tieto informácie:

  Zásadné pravidlá:

  Škola dodržiava opatrenia smerujúce k implementácii odporúčaní ÚVZ SR a sú založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky. 

  Žiak, zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR. Výnimku z povinnosti nosiť rúško majú deti do 6 rokov, deti v materskej škole a v registrovaných nesieťových zariadeniach, žiaci so závažnými poruchami autistického spektra, so sluchovým postihnutím, alebo so stredným a ťažkým mentálnym postihnutím a ich pedagógovia.

  RANNÝ FILTER A ĎALŠIE OPATRENIA

  Z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov sa každé ráno bude pri vstupe do školy vykonávať ranný filter (meranie teploty) a vykonávať dezinfekcia rúk.

  Škola má vyčlenenú jednu miestnosť  určenú na bezprostrednú izoláciu.

  Škola bude minimalizovať premiešavanie žakov, do odvolania nebude spájať vo vyučovaní NBV/ETV skupiny žiakov z rôznych tried, zároveň  nebude organizovať ani ranné schádzanie v ŠKD.

  V ŠJ pri stravovaní žiakov škola urobí zonáciu priestorov jedálne podľa tried pri sedení za stolmi.

  POVINNOSTI RODIČA

  a) Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

  b) Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

  c) Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov (§152 ods. c) zákona č. 245/2008 Z.z.).

  d) Rodič predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (Príloha č. 1) : Priloha_c._1_____Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf . Toto vyhlásenie má možnosť rodič zaslať aj v elektronickej podobe cez rodičovské konto EduPage pred nástupom žiaka do školy (maximálne deň pred nástupom alebo v deň nástupu ráno pred vyučovaním).

  Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

  V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

  Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti:

  1. odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo e-školy,

  2. poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom,

  3. kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

  e) Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky. Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka preskúmava na podnet školy miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

  f) V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia. Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

  g) V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.

  ODPORÚČANIA PRE RODIČA

  a) Odporúčame rodičom predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“ (Príloha č.2) Priloha_c._2_____Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.pdf  Riaditeľka tak v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 bude môcť v záujme ochrany zdravia neprekonaných a nezaočkovaných žiakov ich požiadať, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, no zároveň uplatniť výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa týka.

  DOBROVOĽNÉ DOMÁCE SAMOTESTOVANIE

  Tí rodičia, ktorí prejavili záujem o dobrovoľné testovanie žiakov Ag testami v domácom prostredí (MŠ odporúča testovanie v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy), dostanú pre každého žiaka sadu 25 ks testov na domáce testovanie, ktoré môžu byť využité len pre testovanie žiakov. Škola na základe prejaveného záujmu rodičov objednala sady testov. Keďže distribúcia testov bude prebiehať prostredníctvom OÚ Prešov, škola na základe oznámovacieho e-mailu si vyzdvihne testy a následne testy odovzdá  rodičom cez odovzdávajúci protokol . O dátume preberania testov budeme rodičov informovať.   

  V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag testom žiaka počas školského roka:

  1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.

  2. Rodič kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup.

  3. Rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag testu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam.

  PRERUŠENIE VYUČOVANIA V TRIEDACH

  Podľa nového COVID Automatu budú školy otvorené vo všetkých farbách okresov. Na rozdiel od minulého školského roka sa bude prerušovať vyučovanie len v jednotlivých triedach, nie v celej škole. Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 14-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Pokiaľ bude v triede 100% žiakov, ktorí majú výnimku z karantény (sú zaočkovaní alebo prekonali COVID-19), v tejto triede nedôjde k prerušeniu vyučovania. Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie COVID-19. Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada.

  Viac informácií:

  SKOLSKY_SEMAFOR_(verzia_1.0.__17._8._2021).pdf

 • Letná škola - naše mesto

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Letná škola - naše mesto.

 • Letná škola - indiánsky deň

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Letná škola - indiánsky deň.

 • OZNAM

  Riaditeľstvo školy oznamuje, že z dôvodu čerpania dovoleniek zamestnancami školy bude budova školy zatvorená v týchto dňoch:

  9.7. - 13. 7. 2021

  15.7.2021 – 19.7.2021

  21.7.2021 – 28.7.2021 a 30.7.2021

 • ZLOŽENIE RADY ŠKOLY

  Volení členovia rady školy za pedagogických zamestnancov

  Mgr. Emília Kovaľová - predseda rady školy

  Mgr. Peter Hasin

   

  Volení členovia rady školy za nepedagogických zamestnancov

  Anna Citriaková

   

  Volení členovia rady školy za rodičov

  Mgr. Gabriel Mikula

  Ing. Miroslava Chochoľaková

  MUDr. Marek Andraščík

  Mgr. Jozef Makaj

   

  Zástupcovia zriaďovateľa

  Mgr. Jana Karľová

  MUDr. Kulan Andrej

  Tomáš Potocký

  Mgr. Miková Jaroslava

   

 • Úspešný enviroprojekt 2021

  Úspešný enviroprojekt 2021

  V rámci výzvy o financovanie rozvojového projektu environmentálnej výchovy a vzdelávania v ZŠ a SŠ ENVIROPROJEKT 2021 vyhlásenom MŠVVaŠ SR bolo z 396 podaných projektov úspešných 27. Medzi úspešnými bola aj naša škola so svojím projektom ZELENÝ ŠTVORLÍSTOK a získala z ministerstva školstva 2000 € na financovanie ENV aktivít, spolufinancovanie projektu v sume 100 € jej zabezpečilo naše rodičovské združenie. A keďže od septembra začíname na škole aj s projektom Zelenej školy, všetky aktivity úspešného Enviroprojektu budú smerovať k rozvoju edukačných aktivít pre žiakov a premenu školského dvora na prírodnú edukačnú zónu s vytvorením školskej záhrady s kompostoviskom, prírodnej lúky s hmyzím domčekom, náučnými panelmi, pocitovým chodníkom a  zónu s edukačnými líniovými značkami.

  Takže milí naši žiaci, od septembra sa na Vás všetkých veľmi tešíme, pretože práve Vy aj spolu s nami, učiteľmi, budete hlavnými aktérmi a  tvorcami nášho zeleného EKO školského dvora. Už teraz môžete rozmýšľať a ukladať v hlave nápady, ako by sme premenili našu základnú školu na "ZELENÚ".  Žiaci - dobrovoľníci budú súčasťou vytvoreného školského kolégia, ktoré bude usmerňovať a koordinovať  všetkých žiakov školy, aby tak naša škola získala značku "ZELENÁ ŠKOLA"

 • PRÁZDNINOVÉ PRIANIE

  PRÁZDNINOVÉ PRIANIE

  Dnes je posledný deň školského roka, ktorý bol veľmi náročný pre každého z nás - pre našich žiakov, pre Vás rodičov, ale aj pre nás učiteľov a ostatných zamestnancov školy. Pri množstve nových, rýchlo meniacich sa informácií a pokynov sme sa snažili vždy pohotovo reagovať, aby sme jednak chránili zdravie a bezpečnosť, ale predovšetkým, aby sme dali našim žiakom všetko len to najlepšie. Odovzdávali sme im nové vedomosti, aj napriek tomu, že sme s nimi komunikovali v online priestore. Dnes si môžeme povedať: " ZVLÁDLI SME TO. " 

  Slová vďaky chcem vysloviť nielen svojim kolegom, ale aj všetkým rodičom našich žiakov, ktorí nám boli v tomto nezvyčajnom a ťažkom školskom roku nápomocní.

  Pevne verím, že čas letných prázdnin prinesie všetkým našim žiakom veľa pekných zážitkov, chvíle oddychu, a že s teplými lúčmi slnka načerpáme energiu a dostatok sily do ďalšej práce. No a tak, ako to funguje v škole, príde opäť september a my sa postavíme na ďalší začiatok, na začiatok niečoho nového a nepoznaného, od ktorého kľúče Vám - žiaci, odovzdajú Vaši učitelia. 

                                                                                                                              riaditeľka školy

   

 • Slávnostné ukončenie šk. roka 2020/2021

  Slávnostné ukončenie šk. roka 2020/2021

  Dňa 30. júna 2021 (streda) sa o 8.30 hod. uskutoční slávnostné ukončenie šk. roka 2020/2021. Aby boli zachované hygienicko - epidemiologické opatrenia, tak v tomto šk. roku sa ukončenie zrealizuje v jednotlivých triedach, pričom sa vedenie školy prostredníctvom školského rozhlasu prihovorí všetkým žiakom a učiteľom a zhodnotí výchovno - vyučovacie výsledky za tento školský rok. Zároveň triedni učitelia odovzdajú žiakom odmenu za ich celoročnú prácu - vysvedčenie a tých najúspešnejších, ktorí reprezentovali školu v rôznych olympiádach a súťažiach, odmenia vecnými odmenami, ktoré zakúpilo naše rodičovské združenie. Po odovzdaní vysvedčení žiaci - stravníci pôjdu na obed. Prevádzka ŠKD je zabezpečená. 

 • Exkurzia Mini ZOO

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia Mini ZOO.

 • ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 22.6.2021

  ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 22.6.2021

  Z dôvodu vysokých teplôt sa v utorok dňa 22.6.2021 skracuje vyučovanie podľa priloženého rozpisu.         V tento deň 7. vyučovacia hodina nebude. 

  4. hodina končí o 11.00 hod.

  5. hodina končí o 11.45 hod.

                             6. hodina končí o 12.30 hod. 

  Od stredy 23.6. 2021 do 29.6.2021 bude harmonogram ukončenia vyučovania v jednotlivých triedach z dôvodu plynulého zabezpečenia obedov v ŠJ a nepremiešavania sa žiakov nastavený takto:

  1. - 2. roč. ukončenie o 11.15 hod.

  3. - 4. roč. ukončenie o 11.30 hod.

  5. - 6. roč. ukončenie o 11.45 hod.

  7. - 9. roč. ukončenie o 12.00 hod.

  V týchto dňoch sa budú odovzdávať a preberať učebnice, upratovať triedy a každá trieda bude mať vlastný program len v rámci triedy so svojím tr. učiteľom, ktorý bude o programe triedy informovať rodičov prostredníctvom rodičovského konta EduPage.

 • OPAKOVANÁ VOĽBA ZÁSTUPCOV RODIČOV DO RADY ŠKOLY

  OPAKOVANÁ VOĽBA ZÁSTUPCOV RODIČOV DO RADY ŠKOLY

  Vážení rodičia,

  z dôvodu, že sa dňa 17.06.2021 na voľbách do Rady školy pri Základnej škole, Ul. Komenského 2666/16, Snina za zástupcov rodičov nezúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov – rodičov, riaditeľka školy vyhlasuje opakovanú voľbu za zástupcov rodičov. V prípade opakovanej voľby sa už podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov nevyžaduje.

  Opakovaná voľba do rady školy za zástupcov rodičov sa uskutoční dňa 21.06. 2021 (pondelok) v exteriéri školy – priestor pri zadnom vchode do školy (vstup bránou od školskej jedálne, toho času týmto vchodom do školy vstupujú žiaci 6. - 9. roč.) z dôvodu nezhromažďovania sa rodičov v areáli školy a za dodržania všetkých platných epidemiologicko – hygienických opatrení, a to priebežne v čase od 7.30 do 9.30 hod. alebo od 14.00 do 16.00 hod.

  Všetky ďalšie informácie a pokyny boli zaslané do rodičovského konta EduPage resp. budú zajtra odovzdané žiakom v papierovej forme prostredníctvom tr. učiteľov. 

  Vopred ďakujeme za účasť na opakovanej voľbe a za Vašu spoluprácu.

                                                                          Mgr. Katarína Krivjančinová,  riaditeľka školy

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Komenského 2666/16, Snina
  Ul. Komenského 2666/16, 069 01 Snina
 • 057 7625680 - sekretariát
  057 7625679 - školská jedáleň
  0911 370015 - vedúca školskej jedálne
  0911 430109 - riaditeľka školy