História školy

                         

     Naša Základná škola na Ulici Komenského 2666/16 v Snine je najmladšou plnoorganizovanou školou v meste  Snina.  
     

     Jej história sa začala písať presne 2. septembra 1998, keď prvýkrát slávnostne otvorila svoje brány pre žiakov najmladšieho sídliska v Snine, Sídliska Komenského a priľahlých častí Brehy a Daľkov, kde žije okolo 8000 obyvateľov.

Tesne pred začiatkom školského roka 1998/1999 nastúpil nový 26 - členný kolektív na čele s riaditeľom školy Mgr. Fedorom Hulajom.  V tomto školskom roku školu navštevovalo 411 žiakov v 12 triedach 1. stupňa a 3 triedach 2. stupňa (5. - 7. roč.).

       

     V školskom roku 1999/2000 sa zvýšil počet učiteľov na 30, zvýšil sa i počet žiakov na 465, ktorí navštevovali 15 tried + 1 špeciálnu triedu 1. stupňa a 3 triedy 2. stupňa (5. – 6. roč.). V tomto školskom roku bola pre našu školu významná udalosť – začiatok výstavby novej telocvične v areáli školy, pretože do tohto času sme mali iba provizórnu telocvičňu, v ktorej nebolo možné vyvíjať náročnejšiu fyzickú aktivitu žiakov.

 

      Aj v školskom roku 2000/2001 pracovalo na škole 36 pedagogických pracovníkov, zvýšil sa i počet žiakov na 522 a to 14 tried + 1 špeciálna 1. stupňa a 6 tried 2. stupňa (5.- 7. roč.). Deň 7. február 2001 je v histórii našej školy významným dňom, pretože v tento deň bola škole slávnostne odovzdaná novovybudovaná telocvičňa, ktorej výstavba trvala približne 16 mesiacov.

 

      Aj v školskom roku 2001/2002  nastali v našom učiteľskom kolektíve personálne zmeny v počte kolegov. Pracovalo tu 34 pedagogických pracovníkov. Školu navštevovalo 542 žiakov v 12 triedach + 1 špeciálnej na 1. stupni a v 8 triedach na 2. stupni (5. – 8. roč.). Na konci školského roka 2001/2002 vystriedala vo funkcii riaditeľa školy Mgr. Fedora Hulaja, ktorý odchádzal do dôchodku nová riaditeľka, PaedDr. Anna Ferčáková. 

        V školskom roku 2002/2003 tu pracovalo  36 pedagogických pracovníkov.  Školu navštevovalo 589 žiakov v 12 triedach na 1. stupni a v 11 triedach + 1 špeciálnej na 2. stupni.

   Na sklonku kalendárneho roka 2002 škola získala z projektu INFOVEK 5+1 počítačových zostáv. Z tohto dôvodu sa na škole zriadila prvá počítačová učebňa s názvom INFOVEK.

 

       V školskom roku 2003/2004  tu pracovalo  40 pedagogických pracovníkov.  Školu navštevovalo 591 žiakov v 12 triedach na 1. stupni a v 13 triedach + 1 špeciálnej na 2. stupni  

      V tomto školskom roku škola získala ako dar od DeutcheTelecom ďalších 6 počítačových zostáv, preto bola na sklonku šk. roka  zriadená ďalšia počítačová učebňa TELECOM, kde boli umiestnené darované počítače. Tak sa skvalitnila výučba žiakov v tejto oblasti.

 

      V školskom roku 2004/2005 tu pracovalo 31 učiteľov a 3 vychovávateľky ŠKD. Školu navštevovalo 581 žiakov v 11 triedach na 1. stupni a v 13 triedach na 2. stupni + 1 špeciálna trieda na 2. stupni.

 

      V školskom roku 2005/2006  tu pracovalo 37 učiteľov a 2 vychovávateľky ŠKD. Školu navštevovalo 554 žiakov v I. polroku a 552 žiakov v II. polroku. Z uvedeného počtu bolo 9 žiakov integrovaných. Žiaci sa vyučovali v 25 triedach, z ktorých jedna bola špeciálna - v 8. ročníku. V škole pracovali dve odedelenia ŠKD s počtom žiakov 59.

     V školskom roku 2006/2007 školu navštevovalo 521 žiakov, z toho v ročníkoch 1. - 4. to bolo 204 žiakov a v 5. - 9. ročníku 317 žiakov. Z uvedeného počtu bolo 10 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiaci sa vyučovali v 23 triedach, z ktorých jedna v 9. ročníku bola špeciálna. Školský klub detí navštevovalo 69 žiakov. Výchovno-vyučovací proces zabezpečovalo 38 pedagogických zamestnancov, z toho dve vychovávateľky ŠKD.

     V školskom roku 2007/2008 sa v 8 triedach 1. stupňa a v 13 triedach 2. stupňa vyučovalo spolu 465 žiakov v I. polroku a 461 žiakov v II. polroku. Z celkového počtu bolo 10 žiakov so špeciálnymi výchovno-vyučovacími potrebami. Výchovno-vyučovací proces zabezpečovalo 34 pedagogických pracovníkov. V tomto školskom roku si formou rozširujúceho štúdia zvýšili kvalifikáciu traja učitelia, a to dvaja na výučbu informatiky a jeden na vyučovanie dejepisu. V škole pracovali dve oddelenia ŠKD, ktoré navštevovalo 55 žiakov.
   

 

     V školskom roku 2008/2009 školu navštevovalo 402 žiakov, z toho v ročníkoch 1. - 4. to bolo 153 žiakov a v 5. - 9. ročníku 249 žiakov. Z uvedeného počtu bolo 11 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiaci sa vzdelávali v 18 triedach, 7 tried bolo na 1. stupni a 11 tried na 2. stupni. Výchovno-vyučovací proces zabezpečovalo 32 pedagogických pracovníkov. V škole pracovali 2 oddelenia ŠKD, ktoré navštevovalo 38 detí. V tomto školskom roku si dvaja vyučujúci naďalej dopĺňali kvalifikáciu, a to o anglický jazyk a telesnú výchovu. 5 vyučujúcich v ročníkoch 1.-4. začalo v rámci projektu Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov so štúdiom anglického a nemeckého jazyka. Jedna vyučujúca si začala rozširovať vzdelanie o štúdium špeciálnej pedagogiky. 2. kvalifikačnú skúšku absolvovali v tomto šk. roku 4 vyučujúce, 1 učiteľka absolvovala lyžiarsky inštruktorský kurz a 3 vyučujúce v ročníkoch 1. - 4. absolvovali plavecký inštruktorský kurz. Traja vyučujúci sa prihlásili do projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách,  ktorého vzdelávanie začne v budúcom školskom roku.

 

 

V školskom roku 2009/2010 navštevovalo školu 375 žiakov, z čoho 143 bolo v ročníkoch 1. – 4. a  232 žiakov v ročníkoch 5. – 9. Z uvedeného počtu bolo deväť žiakov začlenených, ktorí sa vzdelávali v bežných triedach. Žiaci sa vzdelávali v osemnástich triedach a v siedmich odborných učebniach (ŠpD, dielňa, jazyková a fyzikálna učebňa, tri počítačové triedy). V škole pracovali dve oddelenia ŠKD s počtom žiakov štyridsaťdva. Šiesti žiaci plnili školskú dochádzku v zahraničí, z čoho dvaja žiaci sa podrobili komisionálnej skúške a úspešne ukončili svoje ročníky. Výchovno-vyučovací proces a záujmovú činnosť žiakov zabezpečovalo dvadsaťdeväť pedagogických zamestnancov, z toho dve  vychovávateľky v ŠKD a štyria učitelia náboženskej výchovy s ďalším aprobačným predmetom. Tri učiteľky boli na materskej dovolenke.  Dve vyučujúce naďalej pokračovali v rozširujúcom štúdiu anglického jazyka a jedna vyučujúca v štúdiu špeciálnej pedagogiky. Päť vyučujúcich v ročníkoch 1. – 4. pokračuje v rozširujúcom štúdiu v rámci projektu ŠPÚ Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov, a to tri vyučujúce v anglickom jazyku a dve vyučujúce v jazyku nemeckom. Tri vyučujúce začali so vzdelávaním v rámci projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách.

 

V školskom roku 2010/2011 navštevovalo školu 327 žiakov, z čoho 117 bolo v ročníkoch 1. – 4. a 210  žiakov v ročníkoch 5. – 9. Z uvedeného počtu bolo sedem  žiakov začlenených, ktorí sa vzdelávali v bežných triedach. Žiaci sa vzdelávali v sedemnástich triedach a v siedmich odborných učebniach (ŠpD, dielňa, jazyková a fyzikálna učebňa, tri počítačové triedy). V škole pracovali dve oddelenia ŠKD . Výchovno-vyučovací proces a záujmovú činnosť žiakov zabezpečovalo 31 pedagogických zamestnancov, z toho dve  vychovávateľky v ŠKD a štyria učitelia náboženskej výchovy s ďalším aprobačným predmetom. Dve   vyučujúce naďalej pokračovali v rozširujúcom štúdiu anglického jazyka. Jedna vyučujúca ukončila štúdium špeciálnej pedagogiky. Päť vyučujúcich v ročníkoch 1. – 4. pokračuje v rozširujúcom štúdiu v rámci projektu ŠPÚ Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov, a to tri vyučujúce v anglickom jazyku a dve vyučujúce v jazyku nemeckom. Dve vyučujúce pokračujú so vzdelávaním v rámci projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách a jedna už vzdelávanie ukončila.

 

V školskom roku 2011/2012 navštevovalo školu 306  žiakov, z čoho 109 bolo v ročníkoch 1. – 4. a 197  žiakov v ročníkoch 5. – 9. Z uvedeného počtu bolo sedem žiakov začlenených, ktorí sa vzdelávali v bežných triedach. Žiaci sa vzdelávali v 17 triedach a v siedmich odborných učebniach (ŠpD, dielňa, jazyková a fyzikálna učebňa, tri počítačové triedy). V škole pracovali dve oddelenia ŠKD ( od 1. 1. 2012 tri oddelenia). Výchovno-vyučovací proces a záujmovú činnosť žiakov zabezpečovalo 29 pedagogických zamestnancov, z toho 3  vychovávateľky v ŠKD ( od 1. 1. 2012 tri) a štyria učitelia náboženskej výchovy s ďalším aprobačným predmetom. Päť vyučujúcich v ročníkoch 1. – 4. pokračuje v rozširujúcom štúdiu v rámci projektu ŠPÚ Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov, a to tri vyučujúce v anglickom jazyku a dve vyučujúce v jazyku nemeckom. Dve vyučujúce ukončili vzdelávanie v rámci projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách. Jedna vyučujúca získala spôsobilosť vykonávať funkciu výchovného poradcu. Väčšina učiteľov absolvovala aktualizačné a inovačné štúdium, ktoré im umožní inovovať a zmodernizovať  výchovno- vzdelávací proces.

 

Školský rok 2012/2013

Po výberovom konaní, ktoré sa konalo v júni 2012, od 1. júla 2012 nastúpila do funkcie riaditeľa školy Mgr. Katarína Krivjančinová. 

Počet žiakov spolu k 15.09.2012

277

1. – 4. ročník

5.- 9. ročník

113

164

Počet tried

16

Počet odborných učební

6

Počet oddelení ŠKD

3 od 1.1.2013 - 2

Počet zamestnancov školy spolu

41 z toho 3 na materskej dovolenke, od 1.1.2013 - 40 z toho 3 na materskej dovolenke

Počet pedagogických zamestnancov ZŠ

Počet pedagogických zamestnancov v  ŠKD

Počet nepedagogických zamestnancov

26 z toho 3 na materskej dovolenke

3 od 1.1.2013 -  2

12

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

V rámci projektu ŠPÚ Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov

4 ukončené, 1 pokračuje

V rámci projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách

2 ukončené

Aktualizačné

3

Inovačné funkčné - funkčné

1 ukončené, 1 pokračuje

II. atestácia

1


Zapojenosť školy do projektov

Organizácia – poskytovateľ

Názov projektu

Stav

Coop Jednota

Dopravná cestička históriou nášho regiónu

Nepodporený

Environmentálna organizácia

Akí sme – akí budeme

Nepodporený

UIPŠ Bratislava

Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ

Škola je zapojená

Štátny pedagogický ústav Bratislava

Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov

Škola je zapojená

Metodicko – pedagogické centrum Bratislava

Profesijný a kariérny rast zamestnancov

Škola je zapojená

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský rok 2013/2014

Počet žiakov spolu k 15.09.2013

271

1. – 4. ročník

5.- 9. ročník

113

158

Počet tried

15

Počet odborných učební

9

Počet oddelení ŠKD

2

Počet zamestnancov školy spolu

39 z toho na materskej dovolenke 3

Počet pedagogických zamestnancov ZŠ

Počet pedagogických zamestnancov v  ŠKD

Počet nepedagogických zamestnancov

26 z toho 3 na materskej dovolenke

2

11

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

V rámci projektu ŠPÚ Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov

1 pokračuje

Aktualizačné

7

Funkčné

1 pokračuje

II. atestácia

3

       

 

Zapojenosť školy v projektoch

Organizácia – poskytovateľ

Názov projektu

Stav

Coop Jednota

MINI a MAXI olympiáda

Nepodporený

Nadácia Orange

Tvoriví „komeňáci“

Nepodporený

Nadácia SPP v programe Zlepšime SPPoločne Slovensko

Relaxačno – náučno – poznávací dopravný chodníček

Podporený

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Škola je zapojená

Centrum vedecko – technických informácií SR

Digitálne vzdelávanie pre všeobecno - vzdelávacie predmety

Škola je zapojená

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ s využitím elektronického testovania

Škola je zapojená

Výskumný ústav detskej psychológie a psychopatológie

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí

Škola je zapojená

Metodicko – pedagogické centrum Bratislava

Aktivizujúce metódy vo výchove

Škola je zapojená

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský rok 2014/2015

Počet žiakov spolu k 15.09.2013

276

1. – 4. ročník

5.- 9. ročník

112

164

Počet tried

15

Počet odborných učební

9

Počet oddelení ŠKD

2

Počet zamestnancov školy spolu

38 z toho 2 na materskej dovolenke od 1.1.2015 - 37 z toho 2 na materskej dovolenke

Počet pedagogických zamestnancov ZŠ

Počet pedagogických zamestnancov v  ŠKD

Pedagogický asistent

Počet nepedagogických zamestnancov

25 z toho 2 na materskej dovolenke

2

1

10 od 1.1.2015  - 9

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov počas šk. roka

V rámci projektu ŠPÚ Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov

1 pokračuje

Aktualizačné

2

Funkčné

1 ukončené

I. atestácia

3

 

Zapojenosť školy do projektov

Organizácia – poskytovateľ

Názov projektu

Stav

Nadácia SPP v programe Zlepšime SPPoločne Slovensko

Relaxačno – náučno – poznávací dopravný chodníček

Zrealizovaný

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Prebieha

Centrum vedecko – technických informácií SR

Digitálne vzdelávanie pre všeobecno - vzdelávacie predmety

Prebieha

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ s využitím elektronického testovania

Prebieha

Výskumný ústav detskej psychológie a psychopatológie

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí

Prebieha

Metodicko – pedagogické centrum Bratislava

Aktivizujúce metódy vo výchove

Škola je zapojená

Národné športové centrum ako priamo riadená organizácia MŠVVaŠ

Zvýšenie kvalifikácie učiteľov TSV

Škola je zapojená

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Komenského 2666/16, Snina
    Ul. Komenského 2666/16, 069 01 Snina
  • 057 7625680 - sekretariát
    057 7625679 - školská jedáleň
    0911 370015 - vedúca školskej jedálne
    0911 430109 - riaditeľka školy