Zápis do 1. ročníka Zoznam pomôcok Elektronická prihláška Legislatíva k zápisu Odpovede na časté otázky

           Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, 069 01 Snina

oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka  pre šk. rok 2021/2022 bude prebiehať 

od  1. 4. 2021 do 30. 4. 2021 

Z dôvodu preventívnych opatrení a obmedzení spojených s pandémiou koronavírusom COVID-19 bude možné zápis budúcich prvákov do základnej školy vykonať bez prítomnosti detí a to nasledovným spôsobom:
1. PRIORITNE - ELEKTRONICKOU FORMOU - vyplnením elektronickej prihlášky formou elektronického formulára

 1. V záložke Elektronická prihláška bude od 1.4.2021 sprístupnený formulár elektronickej prihlášky, ktorý je potrebné dôkladne vyplniť na základe údajov v rodnom liste dieťaťa, občianskom preukaze zákonných zástupcov a odoslať.
 2. Elektronická prihláška bude odoslaná na e- mail školy a v školskom informačnom systéme zaregistrovaná.
 3. Ak ste vyplnili a odoslali elektronickú prihlášku správne, príde Vám o tom potvrdzovací email, preto e-mail aspoň jedného zo zákonných zástupcov je povinný údaj, ktorý musí byť vyplnený.
 4. Formulár prihlášky môžete vytlačiť, podlísať oboma zákonnými zástupcami a zaslať na adresu školy resp. si  škola prihlášku vytlačí sama a po ukončení zápisu pri dodržaní všetkých aktuálnych hygienicko - epidemiologických opatrení  spojených s COVID - 19 pozveme zákonných zástupcov do školy na podpísanie, kontrolu a overenie údajov na prihláške na základe predloženého originálu rodného listu a občianskych preukazov zákonných zástupcov  V prípade, že zapísané dieťa je so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, predloží zákonný zástupca spolu s prihláškou aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 14. júna 2021.

 5. V prípade, že to nebude možné, aby sa na podpis prihlášky dostavili obaja zákonní zástupcovia, prítomný zákonný zástupca si môže stiahnuť tlačivo „Súhlas druhého zákonného zástupcu so zápisom“, ktoré už vyplnené a podpísané druhým zákonným zástupcom prinesie so sebou. Tlačivo tu: SUHLAS_DRUHEHO_ZaKONNEHO_ZaSTUPCU_SO_ZaPISOM.pdf
 6. V prípade, že druhý rodič - zákonný zástupca nežije v spoločnej domácnosti a nie je možné získať jeho písomný súhlas, priamo pri podpisovaní prihlášky prítomný zákonný zástupca - rodič podpíše čestné prehlásenie o tom, že informoval druhého z rodičov o zápise dieťaťa na našu školu. Zároveň je potrebné doniesť kópiu rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do výchovy s určením rodičovských práv, z ktorého je zrejmé, komu je dieťa zverené do výchovy.

 

Elektronická prihláška

 

2. PAPIEROVOU FORMOU  - ak zákoný zástupca nemá možnosť so  školou komunikovať elektronicky

 

 1. Zákonný zástupca si môže vyzdvihnúť formulár prihlášky od 1.4.2021 osobne pred vstupom do školy v čase od 10.00 do 14.00 hod. alebo po telefonickej dohode aj v inom čase.
 2. Po vyplnení a podpísaní zákonnými zástupcami formulár prihlášky doručí do školy podľa pokynu riaditeľky školy.
 3. Všetky kontakty so školou sa uskutočnia s dodržiavaním platných hygienicko-epidemiologických opatrení bez prítomnosti detí.  
 4. K overeniu údajov vo formulári papierovej prihlášky je potrebné priniesť originál rodného listu dieťaťa a preukázať sa občianskym preukazom.
 5. V prípade, že zapísané dieťa je so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, predloží zákonný zástupca spolu s prihláškou aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 14. júna 2021.
 6. V prípade, že nebude možné podpísať formulár prihlášky oboma zákonnými zástupcami, doručí škole zákonný zástupca, ktorý sa zúčastnil zápisu, vyplnené a podpísané tlačivo „Súhlas druhého zákonného zástupcu so zápisom“, ktoré je možné požiadať priamo pri vyzdvihnutí tlačiva prihlášky.
 7. V prípade, že druhý rodič - zákonný zástupca nežije v spoločnej domácnosti a nie je možné získať jeho písomný súhlas, priamo pri podpisovaní prihlášky prítomný zákonný zástupca - rodič podpíše čestné prehlásenie o tom, že informoval druhého z rodičov o zápise dieťaťa na našu školu. Zároveň je potrebné doniesť kópiu rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do výchovy s určením rodičovských práv, z ktorého je zrejmé, komu je dieťa zverené do výchovy.

 

Žiaci pri nástupe do školy dostanu zadarmo: súbor písaniek s predtlačou ku šlabikáru, pracovné zošity z matematiky s pomôckou Číselko, ako aj učebnicu cudzieho jazyka.

Čo ponúkame:

 • vzdelávacie programy ISCED I a ISCED II sú zamerané na posilnenie matematiky, prírodovedných predmetov a vyučovanie regionálnej výchovy,
 • výučbu cudzieho jazyka  od 1. roč. a možnosť výučby ďalšieho cudzieho jazyka od 7. ročníka,
 • moderné vyučovanie s využitím veľkého množstva učebných pomôcok, počítačov, tabletov, interaktívnych tabúľa, vizualizérov  a rôznych vzdelávacích portálov využívaných aj pri dištančnom vzdelávaní,
 • využívanie platformy EduPage vo vyučovaní aj na aktívnu komunikáciu so žiakmi a rodičmi,
 • vyučovanie v odborných učebniach zamerané na prepojenie s praxou a netradičné vyučovanie v exteriérovej environmentálnej učebni, ktorá je prepojená s relaxačno – náučno – poznávacím dopravným chodníčkom na školskom dvore,
 • aktívnu prípravu žiakov na Testovanie T5 a T9, súťaže a predmetové olympiády,
 • vo výchovno – vyučovacom procese realizácie projektov – Zelená škola, Škola podporujúca zdravie, Neseparuj sa, ale separuj, IT Akadémia, Digitálne učivo na dosah a iné,
 • celodennú výchovno-vzdelávaciu činnosť a pestrú ponuku záujmových krúžkov,
 • vo veľkej priestrannej telocvični ponúkame množstvo športovo zameraných krúžkov pod vedením našich učiteľov, ale aj v spolupráci s CVČ,
 • plavecký a lyžiarsky výcvik,
 • školu v prírode pre žiakov 3. – 4. ročníka,
 • množstvo akcií, aktivít, prednášok a besied, ako aj školské výlety a exkurzie, o ktorých vždy podrobné  informácie nájdete na webovom sídle školy: www.zskomsnina.edupage.org,
 • starostlivosť a relax pre žiakov vo vlastných priestoroch Školského klubu detí od 6.30 do 7.30 hod.(ranné schádzanie), mimo vyučovania do 16. 30 hod.,
 • školský mliečny program a  bufet v priestoroch školy,

 

Ďalšie informácie Vám radi poskytneme  na tel. číslach:

057/7625680, 0911 430109 alebo prostredníctvom e-mailu: skola@zskomsnina.edu.sk.

Mgr. Katarína Krivjančinová, riaditeľka školy

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Komenského 2666/16, Snina
  Ul. Komenského 2666/16, 069 01 Snina
 • 057 7625680 - sekretariát
  057 7625679 - školská jedáleň
  0911 370015 - vedúca školskej jedálne
  0911 430109 - riaditeľka školy