Školský klub detí

Školský klub detí

Školský klub detí ( ďalej len „ŠKD“ ) je určený pre žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

ŠKD  je podľa § 113 zákona č. 245/2008 Z. z. školským výchovno – vzdelávacím zariadením. ŠKD je súčasťou školy a zabezpečuje:

 • činnosti podľa výchovného programu školského zariadenia,

 • prípravu na vyučovanie,

 • oddych v čase mimo vyučovania.

 

Riaditeľ školy určuje počet oddelení ŠKD podľa počtu prihlásených žiakov na pravidelnú dochádzku.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizujú vychovávateľky. Činnosť ŠKD je zameraná na zaujímavé a pestré aktivity oddychového a rekreačného charakteru a prípravu na vyučovanie.

Deti sa do ŠKD zaraďujú na jeden školský rok. Prihlásiť ich možno v prvý deň príslušného školského roka na základe odovzdania žiadosti o prijatí do ŠKD alebo aj v priebehu šk. roka.

Prihlásenie dieťaťa do ŠKD

Dieťa sa prijíma do ŠKD na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.  
Ziadost_o_prijatie_dietata_do_SKD(1).pdf

Dieťa môže navštevovať aj ranné schádzanie v ŠKD, na ktoré ho zákonný zástupca  prihlási na základe písomnej žiadosti:  Ziadost_o_prijatie_dietata_do_SKD_ranne_schadzanie(1).pdfDO ODVOLANIA  NEBUDE Z DôVODU NEPREMIEŠÁVANIA ŽIAKOV.

Mesačný príspevok, ktorým prispieva zákonný zástupca žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD je vo výške  2,50€/mesiac. Príspevok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. Príspevok sa uhrádza do 10. dňa v mesiaci príslušnej vychovávateľke.

Odhlásenie dieťaťa z ŠKD

Ak rodič odhlási žiaka z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku za príslušný mesiac. Žiak sa odhlasuje zo ŠKD na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. 
Ziadost_o_odhlasenie_dietata_zo_SKD(1).pdf


Prevádzka ŠKD

Ranné schádzanie                6:30h – 7: 30h     umiestnenie: triedav oddelenia ŠKD na 2. poschodí - DO ODVOLANIA                                                NEBUDE Z DôVODU NEPREMIEŠÁVANIA ŽIAKOV

Poobedňajšia služba            11:30 h – 16:30h   umiestnenie:  jednotlivé oddelenia ŠKD na 2. poschodí

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Komenského 2666/16, Snina
  Ul. Komenského 2666/16, 069 01 Snina
 • 057 7625680 - sekretariát
  057 7625679 - školská jedáleň
  0911 370015 - vedúca školskej jedálne
  0911 430109 - riaditeľka školy