• VOĽBY ZÁSTUPCOV RODIČOV DO RADY ŠKOLY

  VOĽBY ZÁSTUPCOV RODIČOV DO RADY ŠKOLY

  Vážení rodičia,

  dňa 17.6.2021 (štvrtok) sa uskutočnia voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri Základnej škole, Ul. Komenského 2666/16, Snina v exteriéri školy – priestor pri zadnom vchode do školy (vstup bránou od školskej jedálne, toho času týmto vchodom do školy vstupujú žiaci 6. - 9. roč.) z dôvodu nezhromažďovania sa rodičov v areáli školy a za dodržania všetkých platných epidemiologicko – hygienických opatrení, a to priebežne v čase od 7.30 do 9.30 hod. alebo od 14.00 do 16.30 hod. 

  Všetky ďalšie informácie boli zaslané do rodičovského konta EduPage resp. odovzdané žiakom v papierovej forme prostredníctvom tr. učiteľov. 

  Vopred ďakujeme za účasť na voľbách a za Vašu spoluprácu.

                                                                          Mgr. Katarína Krivjančinová,  riaditeľka školy

 • Projekt Fazuľovica

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Projekt Fazuľovica.

  Naša škola sa zapojila do projektu FAZUĽOVICA, ktorého autorom je Mgr. Jana Karľová, účastníčka ALUMNI PROGRAMU KOMENSKÉHO INŠTITÚTU, s ktorého podporou sa projekt realizuje.

  Jeho cieľom je rozvíjať pedagogické inovácie, ktoré pomáhajú žiakom, učiteľom a budovaniu vzťahov medzi školou a rodičmi. Realizované aktivity budú smerovať k odbúravaniu frontálneho vzdelávania a zavedeniu   inovatívnych foriem vo vyučovaní pomocou vypestovaných plodín na zriadenom školskom pozemku. Hlavnou plodinou bude fazuľa - plodina, ktorá nemohla chýbať na stole našich predkov. S fazuľou prejdeme všetky vyučovacie predmety v rôznych ročníkoch našej školy.

  Zároveň škola pomaly začína realizovať aj aktivity Zelenej školy, do ktorej sa škola zapojí od nového školského roka.

 • MONITORING DEVIATAKOV

  MONITORING DEVIATAKOV

  V nadväznosti na rozhodnutie MŠVVaŠ SR o zrušení celoplošného Testovania 9, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) namiesto celoslovenského testovania uskutoční monitoring na reprezentatívnej vzorke žiakov. Cieľom monitoringu je zmapovať názory a skúsenosti žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v súvislosti s dištančnou formou vzdelávania v tomto školskom roku, ktorá prebiehala prevažne online formou, a tak prepojiť výsledky dotazníka s dosiahnutou vedomostnou úrovňou žiakov.

  Naša škola bola vybraná a požiadaná o súčinnosť pri realizácii tohto monitoringu žiakov 9. ročníka.

  Termín monitoringu  je v utorok 8. júna 2021 v čase od 8:00 v škole v rámci vyučovania.

  Viac informácií bolo poskytnuté rodičom a žiakom prostredníctvom správy v  EduPage.

  https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-27-5-2021-o-externom-testovani-ziakov-9-rocnikov-zakladnych-skol-a-ziakov-4-rocnikov-gymnazii-s-osemrocnym-vzdelavacim-programom/

 • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo.

  Naši úspešní žiaci

 • Medzinárodný deň detí u nás v škole

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Medzinárodný deň detí u nás v škole.

 • MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

  MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

  V utorok 1.6.2021  oslávime Medzinárodný deň detí s našimi žiakmi len v rámci každej triedy osobitne. Triedni učitelia odovzdajú  žiakom balíčky, ktoré pre nich zafinancovalo naše Rodičovské združenie a zároveň pripravia a zrealizujú pre svoju triedu aktivity v triede a vonku, buď v areáli školského dvora alebo aj mimo neho, každá trieda na svojom stanovišti. V prípade nepriaznivého počasia sa všetky aktivity zrealizujú v jednotlivých triedach. 

  Ukončenie aktivít je naplánované takto:

  1. - 4. ročník o 11.30 hod. - prevádzka ŠKD je zabezpečená v normálnom režime

  5. - 9. ročník od 12.15 hod. priebežne  

 • Srdcia

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Srdcia.

 • Leto s CVČ Snina

 • Aktualizované manuály a vyhlásenia

  Aktualizované manuály a vyhlásenia

  Na webe MŠVVaŠ SR bol aktualizovaný dokument Manuál Covid školský semafór, ktorým sa riadia základné školy: Manuál pre základné školy (aktualizované 18. 5. 2021) (pdf, 932.23 kB)

  Aktuálne tlačivá o bezinfekčnosti zákonného zástupcu, ktoré boli aktualizované aj v Edupage:. Ak žiak vynechá 3 a viac dní (vrátane sviatkov a víkendu) povinnosťou zákonného zástupcu je podať vyhlásenie o bezinfekčnosti: Príloha 4 – Vyhlásenie zákonného zástupcu (17. 5. 2021) (docx, 23.12 kB)

  Odkaz:

  https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/

  vyhlaska_206_2021__ktorou_sa_nariaduju_opatrenia_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia_k_povinnosti_pre.pdf

 • ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 3.5.2021

  ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 3.5.2021

  V súlade s podmienkami uvedenými v platných uzneseniach Vlády SR , so zverejnenými dokumentami na webe MŠVVaŠ SR Návrat do škôl od 3.5.2021_aktualizovaný a na základe pokynu zriaďovateľa školy - Mesta Snina si Vás dovoľujeme informovať, že s účinnosťou od 3.5. 2021  sa obnovuje prezenčné vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach aj pre žiakov 5. - 7. ročníka.  To znamená, že prezenčné vyučovanie bude pre všetkých žiakov.

  Pri prezenčnej forme vzdelávania sa škola bude riadiť podľa:

  1. manuálu „Návrat do škôl“ (od 3. 5. 2021),
  2. „Covid – školského semaforu“ (zelená, oranžová, červená fáza) tzn. manuálov pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení, ktoré sú zverejnené na stránkach MŠVVaŠ SR v Aktuálnych témach v položke Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia,
  3. platných uznesení Vlády SR, rozhodnutiami MŠVVaS SR a vyhláškami ÚVZ SR,
  4. celoštátneho COVID AUTOMATU, miestne príslušného RÚVZ, ktorý môže rozhodnúť o ďalších, avšak len prísnejších opatreniach s vplyvom na priebeh výchovno - vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach v danom regióne, ktorého sa tieto opatrenia týkajú.

  Školská dochádzka

  • Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.
  • Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. V takomto prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra z 12.4.2021 z účinnosťou od 26. apríla 2021:   https://www.minedu.sk/data/att/19282.pdf
  • Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 8). Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu je potrebné zaslať elektronicky  prostredníctvom rodičovského konta v EduPage deň pred nástupom žiaka do školy do 20. 00 hod. s vyznačením dátumu nástupu žiaka alebo vyplnené a podpísané tlačivo v papierovej forme odovzdať ráno pri nástupe žiaka do školy. Pre rodičov, ktorí nemajú rodičovské konto a nemajú možnosť si tlačivo vytlačiť doma, bude tlačivo k dispozícii pri vstupe do školy.  Priloha_c._8_-_Ziak_a_zakonny_zastupca_-_Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_ziaka.pdf
  • Podľa vyhlášky ÚVZ SR č. 175/2021 s účinnosťou od 19.4.2021  platí výnimka v nosení respirátora v interiéri školy, ktorý je možné nahradiť rúškom, šatkou alebo šálom. Pod výnimku spadajú všetci žiaci v škole alebo školskom zariadení a pedagogickí a odborní zamestnanci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

  • Príchod žiakov do školy:    1. - 5. ročník - hlavný vchod,                                                                              6. - 9. ročník - zadný vchod od ŠJ

  • V škole sa aj naďalej budú dodržiavať prísne hygienicko - epidemiologické opatrenia  - vykonávanie ranného filtra (meranie teploty, dezinfekcia rúk), časté vetranie, dezinfekcia povrchov a priestorov školy, dodržiavanie R - O - R.

  Organizácia a forma vyučovania pre žiakov 5. - 7. ročníka prvé 2 týždne po nástupe:

  • Upravený rozvrh hodín dostanú žiaci cez EduPage.
  • V rámci vyučovania budú okrem povinných predmetov zaradené aj aktivity vedúce k posilňovaniu vzťahov, komunikácie a spolupráce.
  • V prípade priaznivého počasia sa časť aktivít bude realizovať vonku.
  • Adaptačný proces zabezpečia triedni učitelia, ostatní vyučujúci, prípadne tiež asistent učiteľa resp. výchovný poradca, aby prechod k bežnému prezenčnému vyučovania bol plynulý a žiaci sa opätovne socializovali a znova nadobudli študijné návyky.

  Organizácia a forma vyučovania pre ostatných žiakov (1.stupeň a 8. a 9. roč.) bude prebiehať:

  • podľa platného rozvrhu zo začiatku šk. roka,
  • nebude sa realizovať spájanie žiakov z rôznych tried, preto predmety, ktoré vyžadujú spájanie (NBV, ETV, AJ, THD - 6. roč.) sa budú vyučovať len v rámci jednej triedy,
  • predmet ETV bude odučený vždy v utorok v čase vyučovania hodín NBV.

  Žiaci stravujúci sa v školskej jedálni budú automaticky od pondelka 3. 5. 2021 prihlásení na obedy. V prípade, že žiak nenastúpi do školy, zákonný zástupca vyhlási svoje dieťa individuálne u vedúcej ŠJ zaužívaným spôsobom.  

  Odkazy:

  https://www.minedu.sk/data/att/19520.pdf

   

   

 • Obnovenie vyučovania pre žiakov 5. - 7. ročníka

  Obnovenie vyučovania pre žiakov 5. - 7. ročníka

  Na základe zverejnených informáciami na webe MŠVVaŠ SR na základe pokynu zriaďovateľa školy - Mesta Snina si Vás dovoľujeme informovať, že s účinnosťou od 3.5. 2021  sa obnovuje prezenčné vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach aj pre žiakov 5. - 7. ročníka. 

  Pre ostatné ročníky platí prezenčná forma vyučovania ako doposiaľ.

  Ďalšie informácie  ohľadom organizácie vyučovania od 3.5.2021 zverejníme po vydaní usmernenií z MŠVVaŠ  SR, preto sledujte náš web.

  Odkaz:

  https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/

 • AKTUALIZOVANÉ TLAČIVÁ ČESTNÉ VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

  AKTUALIZOVANÉ TLAČIVÁ ČESTNÉ VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

  Na základe aktualizovaných dokumentov na webe MŠVVaŠ SR Vám dávame do pozornosti aktualizované tlačivá - Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu, ktoré platia od 26.04.2021.  Zároveň aktualizované elektronické čestné vyhlásenia sú už aktívne v našej Edupage, takže aj naďalej platí prioritne možnosť podávania elektronických čestných vyhlásení zákonným zástupcom prostredníctvom rodičovského konta v EduPage.

  Prosíme rodičov, aby čestné vyhlásenia v Edupage podávali najlepšie deň pred nástupom žiaka do školy do 20.00 hod. s vyznačením dátumu vykonania testu resp.  výberom konkrétnej výnimky, ktoré boli zaradené do nových tlačív. 

  Ostatné  podmienky a informácie, ktoré boli zverejnené na našom webe ohľadom nástupu žiakov do školy ostávajú v platnosti. 

  Pre žiakov 1. stupňa je v platnosti Tlačivo - Príloha č. 11a: Priloha_c._11a_-_Zakonny_zastupca_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov(2).pdf

   Pre žiakov 8. a 9. ročníka je v platnosti Tlačivo - Príloha č. 8aPriloha_c._8a_-_Ziak_a_zakonny_zastupca_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov(1).pdf

  Odkaz: 

  https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-26-4-2021/

 • Deň Zeme 2021

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme 2021.

 • ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 26.4.2021

  ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 26.4.2021

  Na základe zverejnených informácií na webe MŠVVaŠ SR sa od 26.4.2021 zapína pre školy  REGIONÁLNY COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT. Keďže je náš okres aj naďalej zaradený do III. stupňa varovania (bordový okres), od pondelka 26.4.2021 bude vyučovanie pokračovať v takom istom režime ako doposiaľ:

   

  1. - 4. ročník prezenčne

  5. - 7. ročník dištančne

  8. - 9. ročník prezenčne

  Odkaz:

  https://www.minedu.sk/prvych-pat-okresov-moze-od-pondelka-otvorit-vsetky-skoly/

  https://www.minedu.sk/data/files/10509_0415_navrat_do_skol.pdf

   

 • DEŇ ZEME 2021

  DEŇ ZEME 2021

  Milí žiaci,

  dňa 22. apríla naša planéta Zem oslavuje svoje narodeniny. Podnet na oslavu Zeme prišiel v roku 1970 z USA, keď vedci, hlavne ekológovia, ktorí boli ovplyvnení katastrofickými fotografiami z kozmu, vyzvali k spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou. 

  Deň Zeme si pripomíname aj preto, aby sme si aspoň  raz do roka pripomenuli svoju závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme poskytované.  Zároveň, aby sme si čoraz hlbšie uvedomovali, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého živého na tejto planéte je vzácna, obdivuhodná, no veľmi krehká. 

  Na našej škole si každoročne pripomíname tento významný deň formou rôznych aktivít v rámci celoškolského projektu. Keďže dnešná situácia nám neumožňuje zrealizovať oslavu Dňa Zeme spoločne, všetky naplánované aktivity budú realizované len v rámci každej triedy osobitne z dôvodu zachovania nepremiešavania sa žiakov z rôznych tried. 

  Týmto pozdravujeme aj Vás -  žiaci 5. - 7. ročníka, ktorí ste doma na dištančnom vzdelávaní a vyzývame, aby ste aspoň troškou prispeli k oslave tohto výzanmného dňa. Existuje veľmi veľa aktivít, ktoré pomôžu urobiť našu Zem krajšou a čistejšou, stačí sa obhliadnuť okolo seba. Môžno stačí prispieť aj tým, že nevyhodíte vonku na chodník nejaké odpadky, upozorníte na to svojich kamarátov alebo v rámci prechádzky do prírody vyzbierate "zabudnuté odpadky" v lese

  Veríme, že všetky aktivity zamerané na ochranu prírody podnietia vo vás lásku a vrelý vzťah nielen k našej planéte, ale aj k vašim rodičom, učiteľom, kamarátom a k všetkým ľuďom, pretože Zem je spoločným domovom všetkých nás.

  Program:

  • Farebné oblečenie - Deň Zeme oslávime všetci vo farbách Zeme -  modrom, zelenom alebo hnedom oblečení
  • Poloniny tajomné a málo poznané, Návrat Zubra, Kam s odpadom – filmy 
  • Odpady - separácia a recyklácia, Ako viem separovať odpad rozhovor v triedach s dôrazom na kvalitnú separáciu v každej  triede
  • ENV aktivita na školskom dvore – jarné práce na  školskom dvore resp. obnova náteru altánku a hojdačiek  8. A a 9. A (je nutné, aby mal každý žiak pár rukavíc)
  • Triedny projekt - sadíme a pestujeme fazuľky  – jednotlivé triedy 1. stupňa
  • Kreslenie na chodník na šk. dvore a čistenie šk. dvora - jednotlivé oddelenia  ŠKD 

  V prípade nepriaznivého počasia sa vonkajšie aktiviny uskutočnia v náhradnom termíne.

 • PRAVIDLÁ PRE ŠKOLY OD 19.4.2021

  Nové infografiky dnes zverejnené na FB profile MŠVVaŠ SR.

 • ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 19.4.2021 V SÚVISLOSTI S NÁSTUPOM ŽIAKOV 8. a 9. ROČNÍKA

  ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 19.4.2021 V SÚVISLOSTI S NÁSTUPOM ŽIAKOV 8. a 9. ROČNÍKA

  V súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ SR zo dňa 12.apríla 2021, s podmienkami uvedenými v platných uzneseniach Vlády SR , s dokumentmi na webe MŠVVaŠ SR - Návrat žiakov škôl 2021 a na základe pokynu zriaďovateľa školy - Mesta Snina si Vás dovoľujeme informovať, že s účinnosťou od 19. 4. 2021  sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach nasledovne:

   

  Základná škola - 1. - 4. ročník – pokračovanie prezenčného vyučovania

  Základná škola - 5. - 7. ročník 19. - 25. apríla 2021 – pokračovanie dištančného vzdelávania

  Základná škola - 8. - 9. ročník 19. - 25. apríla 2021 – obnovenie prezenčného vyučovania

  Pri prezenčnej forme vzdelávania sa škola bude riadiť podľa:

  1. manuálu „Návrat do škôl“ (od 19. 4. 2021),
  2. „Covid – školského semaforu“ (zelená, oranžová, červená fáza) tzn. manuálov pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení, ktoré sú zverejnené na stránkach MŠVVaŠ SR v Aktuálnych témach v položke Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia,
  3. platných uznesení Vlády SR, rozhodnutiami MŠVVaS SR a vyhláškami ÚVZ SR,
  4. celoštátneho COVID AUTOMATU, miestne príslušného RÚVZ, ktorý môže rozhodnúť o ďalších, avšak len prísnejších opatreniach s vplyvom na priebeh výchovno - vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach v danom regióne, ktorého sa tieto opatrenia týkajú.

  Podmienky nástupu žiaka na prezenčnú výučbu:

  • žiaci 8. a 9. ročníka - aktuálny negatívny test COVID-19  žiaka + aktuálny negatívny test COVID-19 aspoň jedného zákonného zástupcu žijúceho so žiakom v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní ku dňu nástupu do školy podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa,

  • žiaci 1. -  4. ročníka sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov + aktuálny negatívny test  aspoň jedného zákonného zástupcu žijúceho so žiakom v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní ku dňu nástupu do školy podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa,

  • predloženie Čestného vyhlásenia zákonného zástupcu, ktoré je potrebné zaslať elektronicky  prostredníctvom rodičovského konta v EduPage najlepšie deň pred nástupom žiaka do školy do 20. 00 hod. s vyznačením dátumu nástupu žiaka alebo vyplnené a podpísané tlačivo v papierovej forme odovzdať ráno pri nástupe žiaka do školy. Pre rodičov, ktorí nemajú možnosť si tlačivo vytlačiť doma, bude tlačivo k dispozícii pri vstupe do školy. 

  • nové čestné vyhlásenie zákonného zástupcu je potrebné podávať vždy s novým negatívnom testom na COVID-19 u žiaka (8. a 9. roč.) a zákonných zástupcov všetkých žiakov . Povinnosť podať čestné vyhlásenie majú aj zákonní zástupcovia, ktorí spadajú pod výnimky platnej Vyhlášky ÚVZ SR. (každých 7 dní)

  • podľa vyhlášky ÚVZ SR č. 175/2021 s účinnosťou od 19.4.2021  platí výnimka v nosení respirátora v interiéri školy, ktorý je možné nahradiť rúškom, šatkou alebo šálom. Pod výnimku spadajú všetci žiaci v škole alebo školskom zariadení a pedagogickí a odborní zamestnanci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

  POZOR !!!

  Keďže škola nezbiera a nespracováva kópie certifikátov o negatívnom teste rodiča resp. o výnimke z testovania, v súvislosti s tým by sme chceli požiadať rodičov, aby vyplnené elektronické  vyhlásenia zasielali bez prílohy.

  Pred vstupom do školy vedenie školy spolu s poverenými zamestnancami overia splnenie podmienky negatívneho testu nahliadnutím do kópie certifikátu negatívneho testu žiaka 8. a 9. ročníka a zákonného zástupcu všetkých žiakov na COVID-19 resp. potvrdenia o výnimke na základe Vyhlášky ÚVZ SR. 

  Testovanie nebude prebiehať v priestoroch školy, zákonný zástupca a žiak sa majú možnosť testovať v ľubovoľnom MOM  na území mesta resp. obce.

   

  Pre žiakov 1. stupňa je v platnosti Tlačivo - Príloha č. 11a: Priloha_c._11a_-_Zakonny_zastupca_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov.pdf

   

   Pre žiakov 8. a 9. ročníka je v platnosti Tlačivo - Príloha č. 8aPriloha_c._8a_-_Ziak_a_zakonny_zastupca_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov.pdf

   

  Organizácia a forma vyučovania pre žiakov 8. a 9. ročníka prvý týždeň po nástupe:

  • upravený rozvrh hodín dostanú žiaci cez EduPage, 
  • v rámci vyučovania budú okrem povinných predmetov zaradené aj aktivity vedúce k posilňovaniu vzťahov, komunikácie a spolupráce,
  • v prípade priaznivého počasia sa časť aktivít bude realizovať vonku,
  • adaptačný proces zabezpečia triedni učitelia, ostatní vyučujúci, prípadne tiež asistent učiteľa resp. výchovný poradca, aby prechod k bežnému prezenčnému vyučovania bol plynulý a žiaci sa opätovne socializovali a znova nadobudli študijné návyky.

  Školská dochádzka

  V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

  1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
  2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
  3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

  Je v najlepšom záujme žiaka, aby sa prezenčnej výučby zúčastňoval  v čo najväčšom rozsahu. 

  Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, aby žiakov 8. a 9. ročníka, ktorí od 19.4.2021 nenastúpia do školy na prezenčné vyučovanie, individuálne vyhlásili z obedov podľa zaužívaných pravidiel.

  Odkazy:

  https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-19-4-2021/

  Rozhodnutie_ministra_s_ucinnostou_od_19.4..pdf

  Vyhlaska_Uradu_verejneho_zdravotnictva_c._132_2021_z_19._3._2021.pdf

  Navrat_do_skol_s_ucinnostou_od_19._4._2021.pdf

  https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/

  https://www.minedu.sk/data/files/10461_0409_navrat_do_skol.pdf

 • Vyhodnotenie súťaže - Všetkovedko

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Vyhodnotenie súťaže - Všetkovedko.

 • ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA - AKTUALIZOVANÝ

  Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka pre šk. rok 2021/2022 sa uskutoční od 1.4.2021 do 30.4.2021.

  Aktuálne informácie k zápisu žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 sú zverejnené v záložke Zápis do 1. ročnika: https://zskomsnina.edupage.org/text18/

  Keďže Zápis do 1. ročníka bude prebiehať bez prítomností detí, pozývame Vás v tomto čase aspoň na virtuálnu prehliadku školy a jej aktivít.

  Video_2021__prezentacia_skoly_a_jej_aktivit(1).m4v​​​​​​​​​​​​​​

 • OBROVSKÝ ÚSPECH NÁŠHO ŽIAKA

  OBROVSKÝ ÚSPECH NÁŠHO ŽIAKA

  Náš žiak deviateho ročníka Georgy Pastarnak, si postupom z 1. miesta na krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórií A3 získal vstupenku do celoštátneho kola, ktoré sa konalo tiež v online priestore. Dňa 8.4. 2021 tak dištančnou formou súťažil  s najlepšími ruštinármi z celého Slovenska a získal vynikajúce 1.miesto. Srdečne mu blahoželáme a veľmi sa tešíme z takého skvelého úspechu a reprezentácie nielen našej školy, ale i nášho malého mesta vo východnom cípe Slovenska.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Komenského 2666/16, Snina
  Ul. Komenského 2666/16, 069 01 Snina
 • 057 7625680 - sekretariát
  057 7625679 - školská jedáleň
  0911 370015 - vedúca školskej jedálne
  0911 430109 - riaditeľka školy