Školská jedáleň

Dôležité informácie pre stravníkov

Dôležité informácie pre stravníkov

 

Naša školská jedáleň sa zapája do rôznych projektov na podporu zdravého životného štýlu prostredníctvom zdravej výživy. V minulosti sme spolupracovali s firmou Danone – Školská mliečna liga.

Zapojení sme aj do celospoločenských programov podpory zdravia ,,Školské ovocie“ dotované EÚ v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 288/2009 a ,,Školský mliečny program“ dotovaný v rámci projektu na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov podľa nariadenia Komisie (ES) č. 657/2008.

V našej ŠJ poskytujeme stravu pre : 

žiakov I.stupňa  - obed

žiakov II.stupňa - obed

dospelí stravníci - obed - zamestnanci ZŠ

obed - cudzí stravníci  

Stravník je povinný vyplniť záväznú prihlášku (žiaci podpísanú zákonným zástupcom).

 

Informácie pre stravníkov našej školskej jedálne

 

1. Úhrada stravného

Strava sa uhrádza :    -  poštovou poukážkou

                                  -  prevodným príkazom prostredníctvom Internet bankingu  

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred. Finančný limit za potraviny bude účtovaný mesiac vopred a režijné náklady za počet odobratých obedov mesiac pozadu (za predošlý mesiac). 

Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza stravné najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

 

Číslo potravinového účtu ŠJ  je :      4026160721/7500  

                                                          IBAN SK75 7500 0000 0040 2616 0721

Konštantný symbol:                           0558
Variabilný symbol:                             tmmrr  (kde t je trieda, mm je
mesiac a rr rok, za ktoré sa platba uhrádza)

Poznámka:                                        Priezvisko a meno stravníka

 (napr. Nováková Klára z triedy 5.A stravné za máj 2013 , VS: 510513, Poznámka:  Nováková Klára alebo Čopíková Anna z triedy 5.B stravné za jún 2013 , VS: 520613, Poznámka:  Čopíková Anna – písmeno pri triede sa vo variabilnom symbole uvádza číslicou A – 1, B - 2)

2.Výška stravného

Výška stravného poplatku je určená v zmysle Doplnku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina s účinnosťou od 01.01.2018.

Mesto Snina:

http://www.snina.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah454_11.pdf&original=VZN%20%C4%8D.%20119-2013%20-%20doplnok%20%C4%8D.%202.pdf

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktoré uhrádza zákonný zástupca a dospelý stravník vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky takto:

I. stupeň (1. – 4. ročník)   3. pásmo                           1,01 € (obed)

II. stupeň  (5. – 9. ročník)  3. pásmo                         1,09 € (obed)

Dospelý stravník                                                       1,19 € (obed)

 

Výška príspevku na režijné náklady v školskej jedálni na jedno hlavné jedlo, ktoré uhrádza:

zákonný zástupca žiaka + žiak v hmotnej núdzi                     0,05 €

zamestnanec školy alebo školského zariadenia                     0,04 €

škola alebo školské zariadenie ako zamestnávateľ                1,50 €

cudzí stravník                                                                          1,36 € 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktoré uhrádza zákonný zástupca,  zamestnanec a cudzí dospelý stravník vo výške nákladov na nákup potravín a na režijné náklady na jedno hlavné jedlo je stanovená  takto:

zákonný zástupca žiaka:                                žiak I. stupňa               1,06 €

                                                                       žiak II. stupňa              1,14 €

 

zamestnanec školy a školského zariadenia:                                       2,73 €

                                                                        (príspevok zamestnávateľa 55 % 1,50€,  zamestnanec dopláca 1,23€)

cudzí stravník:                                                                                     2,55 €

Žiaci v hmotnej núdzi:

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny poskytuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na nákup potravín v sume 1 € na jeden obed na žiaka v hmotnej núdzi.

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka v hmotnej núdzi vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky takto:

 I. stupeň (1. – 4. ročník)   3. pásmo                          0,01 € (obed)

II. stupeň  (5. – 9. ročník)  3. pásmo                         0,09 € (obed)

Výška príspevku na režijné náklady v školskej jedálni na jedno hlavné jedlo, ktoré uhrádza:

zákonný zástupca žiaka v hmotnej núdzi                  0,05 €

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka v hmotnej núdzi vo výške nákladov na nákup potravín a na režijné náklady na jedno hlavné jedlo je stanovená  takto:

zákonný zástupca žiaka:                                žiak I. stupňa              0,06 €

                                                                       žiak II. stupňa             0,14 €

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni vo výške nákladov na nákup potravín a na režijné náklady v školskej jedálni sa uhrádza bezhotovostným prevodom na účet školskej jedálne 0462297355/0900 vedený v Slovenskej sporiteľni  a.s. pobočka Snina alebo poštovou poukážkou do 10. dňa v príslušnom kalendárnom  mesiaci.

 3.Výdaj obedov

Výdaj obedov v školskej jedálni:

OBED pre žiakov, zamestnancov a cudzích stravníkov

     od   11,20 hod. do  13,50 hod.

 • Strava sa nevydáva mimo školskej jedálne.
 • Výnimkou je náhle ochorenie dieťaťa – v tom prípade si zákonný zástupca môže odobrať obed v prvý deň ochorenia do obedára. Nasledujúce dni sa dieťa odhlási.
 • Do obedára sa strava vydáva iba cudzím stravníkom.
 • Počas vydávania obedov platí zákaz vstupu do školskej jedálne osobám, ktoré sa v našej školskej jedálni nestravujú.

 

 4. Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy

Zákonný zástupca je povinný odhlásiť /respektíve prihlásiť/ dieťa zo stravy deň vopred do 14.00 hod. alebo v daný deň ráno do 7.00 hod.  to:

 • osobne v kancelárii vedúcej ŠJ
 • telefonicky na číslach  057/7625679,  0911 370015
 • e-mail: sjkomsnina@gmail.com (v e-maili uveďte meno a priezvisko žiaka, triedu a dátum, kedy chcete žiaka z obeda odhlásiť/prihlásiť)
 • zapísaním sa do zošita uloženého v ŠJ (tam sa stravník zapíše, na ktorý deň sa chce odhlásiť)

 

 • Za neodhlásenú, resp. včas neodobratú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje.
 • Neodhlásený obed  je možné odobrať do obedára v prvý deň choroby v čase od 11.20 hod. do 13.50 hod.
 • Ostatné dni musí byť stravník vyhlásený.
 • Preplatky sa odpočítavajú  mesiac pozadu.

 

5. Dozor v školskej jedálni

Počas výdaja obeda je v školskej jedálni zabezpečený pedagogický dozor.

 

 6. Správanie žiakov v školskej jedálni

 1. Každý žiak má právo stravovať sa v ŠJ.
 2. Do jedálne vstupujú žiaci v čase určenom  na obed. a zdržujú sa len nevyhnutnú dobu na obed.
 3. Počas stolovania i celého pobytu v ŠJ sa správajú kultivovane, nebehajú, nevykrikujú, nerozprávajú nahlas,  nenechávajú po sebe odpadky, nesiahajú iným do jedla, udržujú čistotu. Neničia  obrusy, taniere, poháre, príbory. Celý obed skonzumujú v ŠJ.
 4. Po skončení obeda svoje miesto zanechajú v poriadku a čistote, tanier a príbor odovzdajú pri okienku a opustia ŠJ.
 5. Pri nevoľnosti alebo úraze sú stravníci povinní okamžite hlásiť túto skutočnosť pedagogickému dozoru.
 6. Rešpektujú pedagogický dozor, vedúcu i personál jedálne.
 7. Žiaci, ktorí nerešpektujú pokyny, narúšajú poriadok alebo včas neplatia za stravu, môžu byť zo stravovania vylúčení.
 8. Žiaci, ktorí sa nestravujú, cudzí ľudia ani rodičia do jedálne nevstupujú

 

7. Zamestnanci v ŠJ

Vedúca ŠJ: Anna Prokopová

Hlavná kuchárka: Tatiana Fundáková

Kuchárka: Magdaléna Gerbocová

Pomocná sila v školskej jedálni: Anna Laskyová 

 

Jedálny lístok je k nahliadnutiu v školskej jedálni a na webovom sídle školy:  www.zskomsnina.edupage.orgV Snine dňa 31.08.2018                                      

                                     

                                              Anna Prokopová

           Vedúca ŠJ pri Základnej škole, Ul. Komenského 2666/16, Snina

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina
  Ul. Komenského 2666/16, Snina 069 01
 • 057 7625680 - sekretariát
  057 7625679 - školská jedáleň
  0911 370015 - vedúca školskej jedálne
  0911 430109 - riaditeľka školy