Školská jedáleň

Dôležité informácie pre stravníkov platné od 01.09.2021

 

Naša školská jedáleň sa zapája do rôznych projektov na podporu zdravého životného štýlu prostredníctvom zdravej výživy. V minulosti sme spolupracovali s firmou Danone – Školská mliečna liga.

Zapojení sme aj do celospoločenských programov podpory zdravia ,,Školské ovocie“ dotované EÚ v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 288/2009 a ,,Školský mliečny program“ dotovaný v rámci projektu na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov podľa nariadenia Komisie (ES) č. 657/2008.

V našej ŠJ poskytujeme stravu pre : 

žiakov I.stupňa  - obed

žiakov II.stupňa - obed

dospelí stravníci - obed - zamestnanci ZŠ

obed - cudzí stravníci  

Stravník je povinný vyplniť prihlášku - zápisný lístok na stravovanie (žiaci podpísanú zákonným zástupcom).

 

Informácie pre stravníkov našej školskej jedálne

1. Úhrada stravného

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni vo výške nákladov na nákup potravín a na režijné náklady v školskej jedálni sa uhrádza bezhotovostným prevodom na účet školskej jedálne (uvedený nižšie) alebo poštovou poukážkou.

Zákonný zástupca dieťaťa a dospelý stravník za stravné uhrádza mesačne vopred do 10. dňa príslušného mesiaca.

Číslo potravinového účtu ŠJ  je :       4026160721/7500      

                                                            IBAN SK75 7500 0000 0040 2616 0721

Konštantný symbol:                           0558
Variabilný symbol:                             tmmrr  (kde t je trieda, mm je mesiac a rr
 rok, za ktoré sa platba uhrádza)

Poznámka:                                         Priezvisko a meno stravníka

(napr. Nováková Klára z triedy 5.A stravné za september - november 2019 , VS: 51910112019 alebo Čopiková Anna z triedy 5.B stravné za september - november 2019 , VS: 52910112019, Poznámka:  písmeno pri triede sa vo variabilnom symbole uvádza číslicou A – 1, B - 2)

2.Výška stravného

Výška stravného poplatku je určená v zmysle Doplnku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina s účinnosťou od 01.09.2019. Mesto Snina:

https://www.snina.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah59_9.pdf&original=VZN%20%C4%8D.%20119-2013%20v%20znen%C3%AD%20doplnkov%20%C4%8D.%201%20-%204.pdf

 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pre žiaka, dospelého stravníka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky:

I. stupeň (1. – 4. ročník)         2. pásmo                                1,15 € (obed)

II. stupeň  (5. – 9. ročník)       2. pásmo                                1,23 € (obed)

Dospelý stravník                                                                    1,33 € (obed)

 

Výška príspevku na režijné náklady v školskej jedálni na jedno hlavné jedlo je:

žiak                                                                                        0,05 €

zamestnanec školy alebo školského zariadenia                  0,04 €

škola alebo školské zariadenie ako zamestnávateľ             1,67 €

cudzí stravník                                                                        1,71 € 

 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni vo výške nákladov na nákup potravín a na režijné náklady na jedno hlavné jedlo je stanovená  takto:

Veková skupina stravníkov

Finančný limit na nákup potravín -          2. finančné pásmo

 

Obed

Výška príspevku na režijné náklady, ktoré uhrádza zákonný zástupca, zamestnanec alebo cudzí stravník

Výška príspevku zamestnávateľa 55 % pre zamestnanca

Spolu

Úhrada

zákonného zástupcu, zamestnanca, cudzieho stravníka za

1 odobratý obed

Stravník - žiak                         1. stupňa ZŠ, na ktoré nebola poskytnutá dotácia

1,15 €

0,05 €

-

1,20 €

1,20 €

Stravník - žiak                         2. stupňa ZŠ, na ktoré nebola poskytnutá dotácia

1,23 €

0,05 €

-

1,28 €

1,28 €

Základná škola stravník - zamestnanec ZŠ

1,33

0,04 €

1,67€

3,04 €

1,37 €

Základná škola stravník - cudzí stravník ZŠ

1,33

1,71 €

-

3,04 €

3,04 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov sa poskytuje dotácia v sume 1,30 € pre žiaka ZŠ, ktorý je v hmotnej núdzí, v životnom minime a žiaka bez nároku na zvýšený daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov (1,7 násobok  daňového bonusu).  Zákonní zástupcovia dieťaťa, resp. fyzické osoby, v ktorej starostlivosti deti sú, skutočnosť, že si nemôžu uplatniť (napr. z dôvodu, že ide o osoby bez zdaniteľného príjmu, z dôvodu veku dieťaťa), resp. neuplatnia si nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa, preukazujú žiadateľovi – zriaďovateľovi školy čestným vyhlásením.

Dotácia sa poskytuje na každý deň, v ktorom sa žiak zúčastnil vyučovania v základnej škole a odobral obed.

Zákonný zástupca žiaka zodpovedá za včasné odhlásenie žiaka z obedov. Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje a zákonný zástupca žiaka je povinný uhradiť príspevok na nákup potravín a čiastočné režijné náklady v plnej výške  a to 1,30 €.

Viac informácií tu:

https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173

https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/informacia-k-detom-ktore-su-opravnene-na-poskytnutie-dotacie-podla-4-ods.-3-pism.-c-zakona-o-dotaciach.html?page_id=1108862

 3.Výdaj obedov

Výdaj obedov v školskej jedálni:

OBED pre žiakov, zamestnancov a cudzích stravníkov

            od   11,20 hod. do  13,50 hod.

 

 • Strava sa nevydáva mimo školskej jedálne.
 • Žiak / stravník musí skonzumovať obed v školskej jedálni. Nie je možné vydať obed do obedára.
 • Do obedára sa strava môže vydávať iba cudzím stravníkom.
 • Počas vydávania obedov platí zákaz vstupu do školskej jedálne osobám, ktoré sa v našej školskej jedálni nestravujú.

 

  4. Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy

V  prípade neprítomnosti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole,  je  povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť žiaka zo stravy v určenom čase, a to do 14.00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa , vo výnimočných prípadoch (napr. choroba) do 7.00 hod aktuálneho dňa to:

 • osobne v kancelárii vedúcej ŠJ
 • telefonicky na číslach  057/7625679,  0911 370015
 • e-mail: sjkomsnina@gmail.com (v e-maili uveďte meno a priezvisko žiaka, triedu a dátum, kedy chcete žiaka z obeda odhlásiť/prihlásiť)
 • zapísaním sa do zošita uloženého v ŠJ (tam sa stravník zapíše, na ktorý deň sa chce odhlásiť)
 • Zákonný zástupca žiaka zodpovedá za včasné odhlásenie žiaka z obedov. Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje a zákonný zástupca žiaka je povinný uhradiť príspevok na nákup potravín a čiastočné režijné náklady v plnej výške a to 1,30 €.
 • Za neodhlásenú, resp. včas neodobratú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje.
 • Preplatky sa odpočítavajú všetkým stravníkom mesiac pozadu.

 

 5. Dozor v školskej jedálni

 

Počas výdaja obeda je v školskej jedálni zabezpečený pedagogický dozor.

 

 6. Správanie sa stravníkov v školskej jedálni 

 1. Každý žiak má právo stravovať sa v ŠJ.
 2. Do jedálne vstupujú žiaci v čase určenom  na obed. a zdržujú sa len nevyhnutnú dobu na obed.
 3. Počas stolovania i celého pobytu v ŠJ sa správajú kultivovane, nebehajú, nevykrikujú, nerozprávajú nahlas,  nenechávajú po sebe odpadky, nesiahajú iným do jedla, udržujú čistotu. Neničia  obrusy, taniere, poháre, príbory. Celý obed skonzumujú v ŠJ.
 4. Po skončení obeda svoje miesto zanechajú v poriadku a čistote, tanier a príbor odovzdajú pri okienku a opustia ŠJ.
 5. Pri nevoľnosti alebo úraze sú stravníci povinní okamžite hlásiť túto skutočnosť pedagogickému dozoru.
 6. Rešpektujú pedagogický dozor, vedúcu i personál jedálne.
 7. Žiaci, ktorí nerešpektujú pokyny, narúšajú poriadok alebo včas neplatia za stravu, môžu byť zo stravovania vylúčení.
 8. Žiaci, ktorí sa nestravujú, cudzí ľudia ani rodičia do jedálne nevstupujú

 

7. Zamestnanci v ŠJ

Vedúca ŠJ: Anna Prokopová

Hlavná kuchárka: Tatiana Fundáková

Kuchárky: Magdaléna Gerbocová,

Pomocná sila v školskej jedálni: Anna Laskyová 

 

Jedálny lístok je k nahliadnutiu v školskej jedálni a na webovom sídle školy: 

www.zskomsnina.edupage.orgV Snine dňa 31.08.2021                                              

 

                                                                     Anna Prokopová

                                                    Vedúca ŠJ pri Základnej škole, Ul. Komenského 2666/16, Snina

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Komenského 2666/16, Snina
  Ul. Komenského 2666/16, 069 01 Snina
 • 057 7625680 - sekretariát
  057 7625679 - školská jedáleň
  0911 370015 - vedúca školskej jedálne
  0911 430109 - riaditeľka školy